Available courses

Cursul universitar „Anatomia, fiziologia şi patologia sistemului nervos” este destinat studenţilor an. I, Psihologie. În cea mai mare parte acest curs de 180 ore, reflectă conţinuturi prin intermediul cărora studenţii descoperă cunoştinţe noi despre anatomia, fiziologia şi patologia sistemului nervos. Importanţa cursului rezidă în descoperirea faptului că sistemul nervos are rolul de a pune organismul în legătura cu mediul înconjurător, de a-l adapta fata de condiţiile mereu in schimbare ale acestuia, stabilind prin aceasta unitatea dintre organism şi mediu, precum şi de a conduce şi coordona funcţiile tuturor ţesuturilor, organelor şi sistemelor de organe, realizând prin aceasta, alături de sistemul conjunctiv şi cel endocrin, unitatea organismului.

Cursul universitar „Bazele psihoterapiei” se adresează studenților anului III, profilul de studii Psihologie. Ca parte a planului integru de învățământ, acest curs urmărește familiarizarea studenților cu aspectele de bază a psihoterapiei, întrucât este o direcție importantă de activitate a viitorului psiholog. Disciplina „Bazele psihoterapiei” abordează cele mai importante direcții psihoterapeutice, împreună cu metodele, tehnicile specifice. Pune accent pe tratamentul psihologic și presupune o aplicare sistematică și conștientă a mijloacelor de influiențare a comportamentului uman. Se focalizează pe faptul că la baza oricărei psihoterapii se află convingerea că persoanele cu probleme psihologice de comunicare, trăsături de caracter, insuccese în activitate s.a . au capacitatea de a se modifica, învățând noi strategii de a percepe realitatea. Disciplina Bazele psihoterapiei va ajuta studenții să realizeze că psihoterapia nu poate fi confundată cu simpla acțiune simpatetică pe care o exercită o rudă, un preot sau un prieten apropiat, ci ca demers științific are niște ipoteze clar formulate și un sistem de reguli bine stabilite, ce derivă din concepția teoretică a unei școlii psihoterapeutice. Studenții vor fi informați cu legile funcționării subsistemelor personalității, să formuleze clar obiectivele și treptele necesare atingerii acestora cât și metodele de acțiune adecvate fiecărui client în parte.Viitorii psihologi vor deprinde să înțeleagă comportamentul clientului și să-l modifice astfel încât dificultățile existențiale ale acestuia să fie înlăturate sau cel puțin diminuate, îl vor ajuta pe acesta să realizeze o adaptare mai eficientă, mai puțin dezagreabilă și mai stabilă la mediu.

Scopul cursului universitar Comunicare şi comportament constă în familiarizarea studenţilorpsihologi cu esenţa procesului de comunicare intra-personală şi interpersonală, cu totalitatea reacţiilor pe care o fiinţă vie le dă în mod organizat factorilor de mediu. Curriculumul Comunicare şi comportament se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaştere, aplicare, integrare. Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul respectiv. Aplicarea presupune formarea abilităţilor tipice disciplinei vizate, dezvoltarea capacităţilor. Integrarea presupune formarea capacităţii de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, soluţionarea situaţiilor de problemă, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, manifestarea atitudinilor personale faţă de diverse activităţi. Nivelul comportamental de integrare constituie finalitatea procesului de învăţământ la disciplina vizată, formată prin realizarea obiectivelor de cunoaştere şi aplicare. Astfel, Curriculumul la disciplina vizată reprezintă un aspect util pentru angajarea conştientă a studenţilor în efortul de a cunoaşte aspectele psihologice ale comunicării interpersonale/intra-personale, geneza şi dezvoltarea personalităţii, a diversităţii comportamentelor.

Cursul universitar „Consilierea dependenților” se desfășoară în grupele studenților de la anul III de la programul de studiu Psihologie. Ca parte integrală a planului de învăţământ, acest curs urmăreşte scopul de a familiariza studenţii cu aspectele ce se referă la dependență, adicții, tipuri, forme, cauze, consecințe a consumului de substanțe nocive. Totodată , studenții se vor familiariza cu metodele și tehnicile de consiliere a dependenților prin însușirea unor exerciții și tehnici concrete de lucru.

Disciplina Consilierea psihologică constituie o parte componentă a planului de învățământ universitar, la ciclul I. Licență. Disciplina respectivă, este axată pe dezvoltarea studenților într-un domeniu de mare actualitate practicii psihologice: consilierea persoanelor și a grupurilor umane de diferite vârste și statut social. Consilierea psihologică și cea psihopedagogică sunt utile și importante pentru diverse probleme ce țin de familie, societate, relaționare profesională, dar și în soluționarea problemelor privind identitatea personală. Reprezintă o intervenție psihologică în scopul optimizării, autocunoașterii și dezvoltării personale și /sau în scopul prevenției și remedierii problemelor emoționale, cognitive și de comportament. 

Cursul „Psihologia comportamentului deviant” este important în procesul de formare a viitorilor specialiști în domeniul psihologiei, psihologiei juridiciare, criminalistice, la fel pentru profesorii de psihologie, cadre didactice din învățământul special, asistenti sociali, sociologi, pedagogi implicați în domeniul politicilor de securitate publică, dar și a unor categorii de personal din ONG-uri care sunt direct implicați în activități de management corelate fenomenului infractional. Acest curs oferă posibilitatea de a cunoaște anumite tipuri de comportamente deviante, facilitând și dezvoltând anumite competente, capacități în domeniul comunicational, al gestionarii fenomenului infractional, al relaționării optime cu persoanele delincvente, precum și dobândirea unor cunoștinte legate de evaluarea acestor persoane și a grupurilor cu potențial infracțional, a evantualelor dificultati de adaptare si relationare socială cu care acestea se confruntă, care să permită personalului ce lucrează în domeniul respectiv de activitate să gestioneze în mod adecvat fenomenele infracționale, să intervină în vederea diminuării lor și a costurilor sociale ale acestora.

Cursul universitar „Didactica psihologiei” reprezintă cartea de vizită a fiecărui psiholog, care activează în școală, dar mai ales cel care predă lecții de psihologie în liceu, claselor a X-a – XI-a. Procesul de învăţământ implică trei laturi sau activităţi complementare: predare – învăţare – evaluare. Pe de o parte, activitatea de predare, care ţine mai mult de profesor şi prin care acesta realizează dirijarea învăţării elevului şi, pe de altă parte, activitatea de învăţare, de însuşire a cunoştinţelor, deprinderilor, care ţine mai mult de elev. În acelaşi timp însă, desfăşurarea optimă a instruirii presupune o informare atât a profesorului, cât şi a elevului asupra rezultatelor obţinute. Profesorul are nevoie să cunoască în ce măsură a realizat obiectivele propuse, în timp ce elevul are nevoie de o validare a paşilor întreprinşi pentru a şti dacă poate merge mai departe în procesul instruirii.

Cursul universitare Educaţia pentru sănătate reflectă cunoştinţe generale despre promovarea modului sănătos de viaţă în familie şi şcoală. În acest sens, considerăm acest curs a fi relevant pentru studenţii anului III, programul de studii Psihologie, în baza următoarelor argumente: 

 • În accepţiunea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, sănătatea reprezintă integritatea sau buna stare fizică, psihică şi socială a individului şi a comunităţilor sociale.
 • Şcoala i-a învăţat - şi trebuie să-i înveţe - pe elevi cum să trăiască frumos şi sănătos.
 • Dictonul „Mens sana in corpore sano” sintetizează o adevărată filosofie a educaţiei pentru sănătate fizică, morală şi spirituală.
 • Educaţia pentru sănătate în familie trebuie să înceapă de la cea mai frageda vârstă, iar în şcoală este imperios de necesar sa se efectueze începând cu prima zi a clasei I.
 • La nivelul politicilor sociale, vorbim de promovarea sănătăţii, care constituie de fapt strategia de mediere între indivizi şi mediul în care trăiesc. Această strategie sintetizează alegerea personală şi responsabilitatea societăţii faţă de sănătate.
 • Spre deosebire de promovarea sănătăţii, educaţia pentru sănătate reprezintă o activitate organizată şi sistematică în cadrul căreia sunt incluse: conştiinţa stării de sănătate, procesul de predare-învăţare şi participarea directă a indivizilor sau grupurilor sociale. De regulă, ea se desfăşoară la trei nivele: informal, non-formal şi formal.

Disciplina de studiu Etica profesională vizează pregătirea etico-profesională a studenţilor psihologi. În urma studierii cursului, studenţii vor însuşi noţiuni principale ca: morală, norme morale, cultură etică, tact, măiestrie, inteligenţă emoţională şi comunicare asertivă etc. Acest curs orientează studentul spre formarea unei noi mentalităţi, care să poată înţelege mai profund esenţa menirii sale și să posede toate instrumentele necesare în activitatea psihologică.

Disciplina este un curs ce vizează pregătirea studenților pentru abordarea corectă cu maxim succes a teoriilor fundamentale sociologice, cunoașterea faptelor, fenomenelor și proceselor sociale, selectarea tehnicilor de cercetare a problemelor cu care se confruntă societatea modernă. Cursul urmăreşte să familiarizeze studenţii cu conceptele şi temele fundamentale ale sociologiei In acest context, obiectivul general constituie dezvoltarea competentelor de baza în domeniul sociologiei generale și cunoașterea tehnicilor de cercetare sociologică. Pe parcursul cursului studenţii se vor familiariza cu perspectiva particulară a sociologiei de a analiza fenomenele şi procesele sociale.

În contextul realizării reformelor învățământului din Republica Moldova, curriculumul la disciplina „Introducere în psihologie” constituie o parte componentă a planului de învățământ universitar, la ciclul I. Disciplina respectivă urmărește scopul familiarizării studenților cu principiile și izvoarele psihologiei, reprezentând o sursă de inițiere în domeniul fenomenelor sufletești și oferind pentru cei care vor să studieze temeinic psihologia, primele informații și date fundamentale ale acestei
științe. În același timp, se urmărește scopul de a forma studenților deprinderi: la nivel de cunoaștere și înțelegere, la nivel de aplicare, la nivel de integrare. Nivelul cunoașterii presupune acumularea cunoștințelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul respectiv. Aplicarea presupune dezvoltarea abilităților tipice disciplinei vizate. Integrarea presupune formarea capacitatilor de transfer al cunoștințelor teoretice și al abilităților practice în situatii atipice, soluționarea situațiilor de problemă, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, manifestarea atitudinilor personale față de
diverse activități.

Cursul universitar Istoria psihologiei este destinat studenților anului I, profilul de studii Psihologie. Acest curs urmărește scopul de a familiariza studenții cu istoria psihologiei, care este menită să ilustreze atât evoluția cronologică a dezvoltării gândirii umane pornind de la filosofie până la ultimele descoperiri științifice cât și modul în care psihologia a evoluat odată cu trecerea timpului de la gândirea și simțirea filosofică la ceea ce azi este știință de sine stătătoare. Studenții vor cunoaște detaliat istoria psihologiei care ne duce cu gândul la teologii sau oameni de știință a unor perioade premergătoare. La ei întâlnim unele din cele mai interesante speculații privind dereglările mintale, sentimentale, motivația, senzația, percepția, învățarea, precum și alte domenii care vor fi mai apoi incluse în disciplina psihologie. Examinarea începuturilor gândirii psihologice în scrierile gânditorilor antici creează o premisă importantă care a îmbogățit semnificativ psihologia modernă. Prin intermediul acestei discipline vom examina probleme asociate cu studiul istoriei. Vom răspunde practic la întrebările: La ce folosește studiul istoriei psihologiei? Poate un istoric să ofere mai mult decât o părere personală? Există vreun model pre-definit sau vreo direcție anume pe care trebuie s-o urmeze istoria? Elaborarea unor întrebări de o asemenea profunzime despre istorie va face studiul ei mai interesant, deoarece istoria reprezintă o cheie pentru a înțelege și descifra viitorul.

Cursul universitar Managementul activităţilor ludice implică procesul de conştientizare a studenţilor că jocul este un proces de învăţare care oferă un larg evantai de posibilităţi prin care copiii şi adolescenţii îşi manifestă şi îşi dezvoltă fantezia şi aptitudinile. Activitatea ludică presupune o preocupare activă, ajută şi influenţează pozitiv psihicul copilului/adolescentului şi tocmai de aceea este un real mijloc terapeutic adjuvant al tratamentului medical. De aici reiese şi relevanţa cursului, destinat studenţilor anului III.

În cadrul cursului universitar „Managementul conflictului”, studenţii-psihologi conştientizează faptul că conflictul apare ca o formă de interacţiune umană prin care doi sau mai mulţi membri ai unei colectivităţi intră în dezacord total sau parţial asupra unor probleme. Cu alte cuvinte conflictul este amestecul intenţionat al unui individ sau al unui grup în eforturile de realizare a scopurilor unui alt grup. Aceasta şi reprezintă principalul motiv pentru care conflictele se află mereu în atenţia cercetătorilor. Abordarea relaţiilor umane are ca premisă relaţiile interumane care se stabilesc între indivizi cu personalităţi, mentalităţi, educaţie, sisteme de valori şi comportamente diferite şi care sunt generatoare de conflicte. Relevant pentru studenţi – familiarizarea cu metodele de evitare şi rezolvare a conflictelor sociale.

Temele curriculare incluse în pentru disciplina Managementul educaţional se centrează pe dezvoltarea personală, profesională şi socială a studenţilor, care îşi propun formarea de competenţe, valori şi atitudini esenţiale pentru societatea actuală având o puternică orientare practică. Acest curs precizează: esenţa politicii educaţionale din R. Moldova; direcţiile strategice de dezvoltare a învăţământului în R. Moldova; valorile promovate în învăţământ la nivel naţional; principalele acte legislative şi normative ce reglementează activitatea instituţiei de învăţământ pe toate dimensiunile şi domeniile sale de activitate.

Disciplina de studiu, Metodologia jocului, este destinată studenţilor anului III, program de studii Psihologie. Disciplina îşi propune să evidenţieze diversitatea analitică a jocului în context educaţional şi să argumenteze necesitatea interpretării jocurilor ca dimensiune particulară a realităţii psihoeducaţionale. În calitate de metodă de recuperare psihologică, jocul valorifică la nivelul procesului instructiv-educativ finalităţile adaptative de tip recreativ, proprii activităţii copilului. Această metodă dinamizează activitatea copilului prin intermediul motivaţiilor ludice, într-un mod extrem de variat.

Disciplina Politici educaționale în context european” este destinata studenților anului II, profilul de studii Psihologie. Ca parte integrantă a planului de învățământ, cursul se focalizează pe situația reală din Republica Moldova în ceea ce privește fenomenul politicilor educaționale europene, fenomen recent, care se observă masiv în țările postcomuniste și care constă în asumarea benevolă de către intelectualitatea acestor țări a soluționării în condiții deosebit de grele, nocive chiar, problemele educației, învățământului, culturii, științei, artei precum și a celor de politică, a statului în orice domeniu. Are la bază explorarea expresă a unor politici europene și globale, care reprezintă vitalitatea și speranța pentru redresarea situației din prezent. Reieșind din cerințele actuale, vrem sa dezvoltam studenților capacitatea de a conceptualiza, de a proiecta și realiza reforme de învățământ la parametrii pe care Republica Moldova nu a reușit încă să-i atingă. Ține cont și de fenomenele negative caracteristice țării noastre: mita si corupția, recunoscute nu doar de către sondajele efectuate, dar și de instituțiile de învățământ. Justificarea acestei discipline reiese și din aceea că foarte mulți tineri din țară au succese remarcabile în instituțiile de învățământ de peste hotare, la concursuri internaționale, demonstrând performanțe mult mai mari decât semenii lor din țările înalt dezvoltate. Așadar, disciplina predispune la o colaborare pe plan internațional care să valorifice experiențele și potențialul intelectual al țării, operând concomitent dezvoltarea propriului sistem educațional prin studiul experiențelor altor state europene – acesta ar fi principiul diriguitor de participare a Republicii Moldova la elaborarea și transpunerea în viață a politicilor europene in domeniul educației și învățământului. Sperăm să convingem studenții să susțină țara noastră, care trebuie să-și propună o integrare firească prin expansiunea propriilor valori pe care să le complementeze prin interacțiunea cu valorile educației altor țări și popoare.

Preocupările pentru cercetarea problemelor din domeniul politologiei s-au accentuat odată cu tranziţia societăţii moldoveneşti la un sistem politic democratic. Cursul propune analiza celor mai importante aspecte ale ştiinţei politice contemporane ce ţin de legităţile şi categoriile acesteia, de instrumentele metodologice de cercetare, de paradigmele puterii politice, sistemelor şi regimurilor politice, societăţii civile şi statului de drept, sistemelor de partid şi electorale, conflictelor politice etc. Totodată, un accent aparte se pune pe analiza factorului politic în condiţiile Republicii Moldova, în procesul de integrare europeană,de edificare a statului de drept. Rolul cursului normativ de Politologe în devenirea specialistului este considerabil, dat fiind că el contribuie nemijlocit la formarea culturii politice a acestuia, la asimilarea de noi cunoştinţe, noi informaţii necesare în deosebi în perioadele marcate de mari schimbări social-economice şi politice.

Practica de licență este parte integrantă obligatorie a procesului educaţional şi se realizează în scopul aprofundării cunoştinţelor teoretice acumulate de către studenţi pe parcursul anilor de studii şi formării competenţelor stabilite prin Cadrul Naţional al Calificărilor pe domenii de formare profesională. Ea se organizează în corespundere cu Regulamentul-cadru privind stagiile de practică în învăţământul superior (Ordinul Ministrului Educaţiei Republicii Moldova nr.203 din 19.03.2014), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în învăţământul superior (2005), Planul-cadru pentru învăţământul superior şi constituie în medie 10-12 la sută din numărul total de ore prevăzute de Planul de studii pentru toate tipurile stagiilor de practică. Tradiţional stagiile de practică (de inițiere și licență), sunt precedate de conferinţe de iniţiere în cadrul cărora se trasează obiectivele ei, se precizează orientativ conţinuturile şi activităţile pe care trebuie să le desfăşoară stagiarii, finalităţile şi criteriile de evaluare. Stagiile de practică confirmă că majoritatea stagiarilor au o pregătire de specialitate şi profesională: organizează activităţile proiectate, manifestând o bună pregătire ştiinţifico-metodică. La finele stagiului de practică se organizează conferinţe de totalizare, ţinându-se cont de specificul specialităţii, experienţa acumulată, de tradiţiile facultăţii. Conferinţele de totalizare permit stagiarilor să facă un schimb de opinii, idei, motivându-i să vină cu prezentări în format Power Point, fotografii din cadrul activităţilor individuale şi de grup, să discute deschis şi autocritic lacunele şi insuficienţele depistate, mărind responsabilitatea lor pentru activitatea praxiologică. Prin politica educaţională a Facultăţii se asigură crearea posibilităţilor de alegere prin promovarea disciplinelor opţionale‚ colaborarea extra-curriculară în cercetarea ştiinţifică şi pregătirea practică.

Cursul universitar Psihodiagnoza  este destinat studenţilor anului II, profilul de studii Psihologie. Cursul are ca obiectiv formarea cunostințelor de bază în ceea ce priveste psihodiagnosticul și evaluarea psihologică, elemente esențiale în anatomia oricărui demers psihologic. Cursul abordează o serie de modalități și instrumente de evaluare psihologică, urmărind formarea cunostințelor și competențelor de analiză a principalelor calități psihometrice ale acestor instrumente, precum și oferirea unor cunostințe de bază privind construcția, aplicarea și interpretarea testelor psihologice. În predarea cursului se pune accent pe cele mai noi instrumente de evaluare a gradului de dezvoltare a structurii personalităţii. Scopul cursului constă în acumularea cunoştinţelor cu privire la metodele de elaborare şi validare a instrumentelor de psihodiagnostic dar şi formarea abilităţilor de utilizare şi interpretare a rezultatelor obţinute în urma aplicării instrumentelor alese.

Cursul „Psihologia copilului cu CES” se încadrează în grupa disciplinelor, care contribuie la formarea complexă a viitorilor psihologi, în sensul oferirii unor noţiuni legate de: strategiile de activitatea a psihologului cu copii cu CES, cunoaștrea legităţilor generale şi particulare de dezvoltare și educare a copiilor cu dizabilități; cunoașterea problemelor cu care se confruntă familiile ce educă copii cu ces. Acest curs este unul de specialitate care contribuie la pregătirea profesionale a viitorilor psihologi practicieni. El trebuie să permită studenţilor să funcţioneze ca psiholog practic pe o paletă largă de activităţi specifice în activitatea sa cu copii cu CES. Cursul Psihologia copilului cu CES abordează principalele aspecte privind etiologia, tipologia şi caracteristicile dizabilităţilor cognitive, senzoriale şi motorii, precum şi cele referitoare la unele tulburări comportamentale

Cursul universitar Psihologia dezvoltării este destinat studenţilor an. I, profilul de studii Psihologie. Ca parte a planului integru de învăţământ, acest curs urmăreşte scopul de a familiariza studenții cu: obiectul, importanța teoretică și practică, retrospectiva, strategiile și metodele psihologiei dezvoltării; studiul izvoarelor, premiselor, condițiilor, forțelor motrice ale dezvoltării psihice în cadrul diferitelor concepții şi de a orienta studenţii în delimitarea și cercetarea școlilor psihologice și a teoriilor care au pus bazele psihologiei dezvoltării.

Cursul universitar Psihologia educaţiei reprezintă o disciplină-resursă pentru studenți – viitori psihologi, oferind sugestii şi repere pentru procesul complex de stimulare intelectuală şi socioemoţională a celor implicați în activitatea de învățare. Obiectul de studiu al psihologiei educaţiei - dezvoltarea personalităţii fiinţei umane în contextul practicii educative. În educaţie nu există formule sau reţete a căror aplicare să ducă în mod invariabil la aceleaşi rezultate, întrucât fiecare copil este unic. El percepe, filtrează informaţiile şi experienţele trăite, reacţionează diferit de ceilalţi, având propriile nevoi, dorinţe, temeri, interese, aşteptări, trăsături de personalitate. Principalele subiecte abordate de Psihologia educaţiei se referă la implicaţiile educaţionale ale stadialităţii dezvoltării psihice, mecanisme psihice (cognitive, energizante, reglatorii) ale învăţării, strategii şi stiluri de învăţare, autoreglarea învăţării, aspecte psiho-sociale ale activităţii educative, personalitatea profesorului.

Cursul psihologia familiei se încadrează în grupa disciplinelor, care contribuie la formarea complexă a viitorilor psihologi, în sensul oferirii unor noţiuni legate de: strategiile de activitatea a psihologului cu familia, cunoaștrea legităţilor generale şi particulare de funcţionare a familiei; cunoașterea problemelor familiale tipice şi principiile de diagnosticare şi soluţionare a lor. Acest curs este fundamental in pregătirea profesională a viitorilor psihologi practicieni. El trebuie să permită studenţilor să funcţioneze ca psiholog practic pe o paletă largă de activităţi specifice în activitatea sa cu familia. Pe parcursul cursurilor vor fi achiziţionate cunoştinţe teoretice și practice care va servi drept bază pentru iniţierea unor investigaţii şi aplicaţii specifice în dezvoltarea abilităţilor de elaborare a strategiilor de lucru cu familia, în utilizarea adecvată a tehnicilor şi metodelor diagnostice în studierea tipurilor, rolurilor, problemelor de ordin psihologic în familie etc, ce sunt fundamentate ştiinţific, pentru oferirea de soluţii pertinente în diferite domenii bazîndu-se pe cunoştinţe acumulate din acest curs.

Cursul universitar „Psihologia muncii” este destinat studenților anului I, profilul Psihologie. Ca parte a planului integru de învățământ acest curs urmărește scopul de a familiariza studenții cu aspectele de bază a psihologiei muncii, întrucât este o ramură care se dezvoltă pe măsură ce societatea se implică tot mai mult în industrializarea mediului înconjurător, în găsirea de noi resurse și mijloace de existență, prin care să-și satisfacă trebuințele materiale si spirituale. Disciplina „Psihologia muncii” abordează o diversitate tematică de intervenție foarte largă: ea se extinde de la metodele de angajare, instruire, evaluare a personalului, până la formularea teoriilor despre cum funcționează organizațiile și cum pot deveni mai eficiente. Se focalizează pe muncă, care reprezintă un raport social, o activitate colectivă, prin care omul intră in relație cu ceilalți oameni, generând raporturi interumane. Sperăm să ajutăm studenții să realizeze că munca înseamnă și realizarea unui proiect, atingerea unui țel mai apropiat sau mai îndepărtat, ocupând un loc în sistemul de norme si valori a societății. Astfel, viitorii psihologi vor deprinde sa evalueze munca și se vor implica in acțiuni de motivare a angajaților, de evaluare a calității vieții psihice a acestora. Vor fi pregătiți și antrenați în expertize post-accident si acțiuni de prevenire a incidentelor de muncă, vor studia comportamentul în contextul muncii și vor aplica rezultatele cercetărilor, a investigațiilor teoretice în practică.

Cursul de psihologie a personalităţii se adresează studenţilor cu scopul de iniţiere în psihologia personalităţii, în interpretarea mai multor abordări ale personalităţii. Se urmăreşte cunoaşterea sintetică a personalităţii şi dezvoltarea abilităţilor de transpunere a noţiunilor teoretice în contexte reale care constituie o componentă fundamentală a pregătirii de specialitate. In modulul introductiv se traseaza cadrul teoretic in care se va studia conceptul de personalitate și diferite abordări ale personalității. Importanța studierii personalității rezidă în principal din faptul ca atît progresele omenirii, cît și regresele acesteia sunt determinate de oamenii însăși.Prin urmare întelegerea naturii personalității umane devine un factor esențial atît în cunoasterea de sine, dar și în cunoașterea celorlalți. De fapt nu există o definire unanim acceptată a conceptului de personalitate, ci mai degrabă diferitele paradigme teoretice, au avansat propriile teorii și definiții ale personalității. Dintre aceste teorii, cele care s-au impus în psihologie sunt teoriile psihanalitică, neopsihanalitică, behavioristă, umanistă, cognitivă, teoria trăsaturilor și cea a învățării sociale. Datorită lipsei unui consens, ne face să ne axăm pe corelarea acestor definiții teoretice cu ceea ce simțul comun indică prin termenul de personalitate. Fiecare teoretician oferă o versiune unică, o perspectivă personală asupra naturii personalității, care devine astfel definiția sa de lucru. Rezumand obiectivul acestei discipline reprezintă întelegerea diferitelor versiuni ale conceptului de personalitate si examinarea unor variate modalitaăț de definire a Eu-lui.

Cursul universitar „Psihologia proceselor cognitive” este destinat studenţilor an. I, profilul de studii Psihologie. Ca parte a planului integru de învăţământ, acest cursurmăreşte scopul de a familiariza studenţii cu esenţaproceselor psihice cognitive prin intermediul cărora noi oamenii cunoaştem şi stăpânim atât lumea înconjurătoare, cât şi propria noastră persoană. Fiecare temă dezvăluie conţinutul problemelor-cheie: explicarea conceptelor, a legităţilor, fenomenelor, procedeelor, a categoriilor, ce urmează a fi analizate.

Importanța și actualitatea cursul universitar Psihologia proceselor reglatorii reiese din adevărata menire a psihologiei de a înţelege omul, pentru a-i sprijini devenirea. Reiterăm faptul că acest lucru devine posibil odată cu însuşirea conceptelor fundamentale din psihologia proceselor psihice reglatorii. Prin intermediul acestui curs, studenţii învăţă conţinutul proceselor de volitiv-reglative. Ei au posibilitatea să cunoască dezvoltarea fenomenelor ce reglează comportamentul omului în ontogeneză. Omul remarcă obiectele şi fenomenele prin intermediul proceselor de cogniţie, sesizează raporturile dintre elestabilite în mediul ambiant, precum şi diferitelor calităţi şi însuşiri, iar atitudinea faţă de conţinutul cunoaşterii, relaţiile lui cu situaţiile care se confruntă o manifestă prin bucurie, tristeţe, spaimă, nelinişte, frică, admiraţie, plăcere, nemulţumire, entuziasm, indignare. Ansamblul acestror noi fenomene psihice alcătuiesc procesele afective. Deci, stările şi trăirile subiective care reflectă relaţiile omului cu mediul, atitudinea lui faţă de alţi oameni şi faţă de sine însuşi reprezintă procesele afective. În acest context, cursul universitarPsihologia proceselor reglatorii, destinat studenţilor an. I, profilul de studii Psihologie, denotă posibilitatea de dezvoltare a autocontrolului emoțional la studenți. 

Actualitatea cursul universitar Psihologia sănătăţii este incontestabilă prin obiectivul ei general și contribuția în realizarea competențelor profesionale precum și corelarea acestuia cu alte cursuri din program. În acest context, cursul constituie o conexiune cu cursurile fundamentale și de specialitate care concură la formarea profesională a viitorilor psihologi. Scopul disciplinei constă în achiziţionarea de către studenţi a metodelor şi temelor relevante, în scopul aplicării psihologiei în intervenţiile legate de sănătate, asupra modului în care oamenii sunt afectaţi psihologic de către boală şi asupra modului în care diverse comportamente şi cogniţii influenţează sănătatea şi boala.

Cursul universitar „Psihologia socială” se desfășoară în grupele studenților de la anul III de la programul de studiu Psihologie. Ca parte integrală a planului de învăţământ, acest curs urmăreşte scopul de a familiariza studenţii cu esenţa comportamentelor, faptelor și evenimentelor sociale care pot duce la anumite schimbări sociale, atât pozitive cât și negative, care pot afecta, evident, situația psiho-socială și morală a indivizilor. Totodată , studenții se vor familiariza cu metodele și tehnicile de cercetare în psihologia socială, activitate extrem de importantă în munca psihologului. Fiecare unitate de curs conține atât elemente teoretice, cât și aspecte practice și exemple, studii de caz din psihologia socială, astfel încât studenții să poată însuși mai ușor materialul.

Psihoprofilaxia reprezintă un curs universitar de necesitate centrală în formarea viitorilor psihologi, cu precădere, în condiţiile actuale ale societăţii în criză, marcată de sporirea comportamentului deviant ale adolescenţilor şi tinerilor. Astfel, pentru studenţii psihologi devin necesare cunoştinţe şi abilităţi de intervenţie psihoprofilactică în cazul devierilor de comportament. 

Psihoprofilaxia reprezintă un sistem de acţiuni, activităţi, strategii de preîntâmpinare a dificultăţilor în dezvoltarea psihică a personalităţii şi de creare a condiţiilor psihologice favorabile pentru această dezvoltare. Este o direcţie de activitate a psihologului şcolar, orientată spre contribuţia lui activă la dezvoltarea tuturor elevilor din şcoală. 

Acest curs se află în strânsă legătură cu diverse discipline: 

 • psihologia vârstelor, 
 • consiliere psihologică, 
 • psihodiagnostic, 
 • didactica psihologiei, 
 • psihologia sănătăţii 
şi, totodată, fundamentează la nivel metodologic aplicarea tehnicilor de remediere psihologică a copiilor/adolescenţilor/tinerilor cu diverse forme de comportament deviant.

Terapii integrate este un curs important în procesul de formare a viitorilor psihologi. Scopul de bază a acestui curs este de a forma la studenții-psihologi aptitudinile necesare unui specialist în terapii integrate. În ultimii ani, sintagma ”terapie integrată” a început să se bucure de mai multă considerație, întrucât un număr tot mai mare de terapeuți o utilizează în demersul lor psihologic. Cursul este important și prin faptul că pune baza unor anumite aptitudini de relaționare ale practicianului, facilitând înțelegerea optimă a posibilelor semnificații ale simptomelor, sentimentelor, cognițiilor, atitudinilor pacientului. Studenții vor învăța totodată să facă apel la toate școlile și curentele psihologice pentru a reuși o abordare complexă a cazurilor și să poată combina mai multe tehnici în oferirea sprijinului solicitat.

„Terapii sociale” este un curs important în procesul de formare a viitorilor psihologi. Scopul de bază a acestui curs este de a forma la studenții psihologi aptitudinile necesare unui specialist în terapii și să pună la dispoziție viitorilor săi clienți o eficiență terapeutică deosebită. Cursul este important și prin faptul că pune baza unor anumite aptitudini de relaționare ale practicianului. Aceste aptitudini trebuie însoțite de înțelegerea optimă a posibilelor semnificații și implicații ale simptomelor, sentimentelor, cognițiilor, atitudinilor, valorilor și istoricului pacientului. Totodată, terapeutul trebuie să reflecteze asupra consecințelor posibile ale unora dintre comportamentele sale și să le evalueze. Un terapeut bun trebuie să cunoască să facă apel la toate școlile și curentele psihologice pentru a reuși o abordare complexă a cazurilor, trebuie să poată combina mai mult tehnici și în momentele oportune să ofere sprijinul solicitat. Cunoașterea tuturor terapiilor sociale oferă posibilitatea terapeuților să reușească să susțină toți clienții în dificultate. Acestea sunt niște modele de tratament a bolnavilor cu diverse tipuri de tulburări și probleme.

Cursul universitar Training pentru dezvoltarea comportamentului prosocial are un caracter evident aplicativ. Training-ul îşi propune prezentarea câtorva tipuri de exerciţii de stimulare a încrederii în sine, exerciţii ce pot fi utilizate atât individual, în scopul dezvoltării personale, cât şi colectiv, în activităţi educaţionale, organizaţionale sau psihoterapeutice, de către studenții psihologi, dar și materiale teoretice necesare.

Trening-ul de formare a încrederii în sine contribuie atât la consolidarea încrederii în sine ca trăsătură de personalitate, cât și la formarea abilității de a elabora un program de formare a încrederii în sine pentru copii de vârste diferite

Cursul universitar Training pentru dezvoltarea încrederii în sine are un caracter evident aplicativ. Training-ul îşi propune prezentarea câtorva tipuri de exerciţii de stimulare a încrederii în sine, exerciţii ce pot fi utilizate atât individual, în scopul dezvoltării personale, cât şi colectiv, în activităţi educaţionale, organizaţionale sau psihoterapeutice, de către studenții psihologi, dar și materiale teoretice necesare.

Trening-ul de formare a încrederii în sine contribuie atât la consolidarea încrederii în sine ca trăsătură de personalitate, cât și la formarea abilității de a elabora un program de formare a încrederii în sine pentru copii de vârste diferite

Disciplina universitară " Economia turismului " se înscrie în ansamblul de discipline universitare care formează baza teoretică a pregătirii specialiştilor de înaltă calificare în diverse domenii economice.

" Economia turismului ", ca parte componentă a ştiinţei economice, are o funcţie esenţială de a  forma o imagine corectă asupra modului de funcţionare a economiei contemporane la micro-nivel şi de a contribui la formarea unei gândiri economice relevante.

Apariţia asigurărilor este legată de necesitatea ca oamenii să se ajute reciproc în cazul daunelor în permanentă creştere, iar a reasigurărilor pentru sprijinirea între ei a celor care administrează fondurile şi activităţile de asigurare. Altfel spus este vorba de preluarea daunelor şi a procesului de dezdăunare pe cât mai multe umere.

Activitatea  de asigurare este  acea prestaţie, care desemnează, în  principal oferirea, intermedierea, negocierea, încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres şi de recuperare, precum şi investirea sau fructificarea fondurilor proprii şi atrase prin activitatea desfăşurată.

Asigurarea este operaţiunea prin care un asigurător constituie, pe principiul mutualităţii un fond de asigurare, prin contribuţia unui număr de asiguraţi, expuşi la producerea unor anumite riscuri, şi îi indemnizează pe cei care suferă un prejudiciu pe seama fondului alcătuit din primele încasate, precum şi pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate.

Cursul oferă bazele teoretice referitoare la cunoaşterea necesităţii apariţiei activităţii de asigurare, la sensul unor noţiuni şi dobândirea cunoştinţelor în ceea ce priveşte: asigurarea, asigurătorul, asiguratul, contractul de  asigurare, beneficiarul, contractantul asigurării, riscul asigurat, valoarea de asigurare, suma asigurată, dauna sau paguba, despăgubirea de asigurare, prima de asigurare, durata asigurării, ş.a.

Disciplina „teoria şi practica negocierilor” face parte din planul de învăţământ Drept şi urmăreşte scopul familiarizării studenţilor cu principiile şi aspectele negocierilor în diverse domenii, cu funcţiile comunicării şi negocierii, cu metode şi tehnici de negociere, cu documentele din sistemul de management al calităţii în domeniul negocierii, cu sistemele de asigurare a calităţii negocierilor în cadrul întreprinderii, cu metode aplicate în cadrul negociereilor  internaţionale.


Disciplina respectivă urmăreşte scopul familiarizării studenţilor cu principiile şi aspectele calității, cu funcțiile managementului calității, cu standardizarea mărfurilor în domeniul calității, cu documentele din sistemul de management al calității, cu sistemele de asigurare a calității, cu metode de protecție a consumatorului.

În acelaşi timp, se urmăreşte scopul a forma studenţilor următoarele deprinderi:

1.     să-şi realizeze existenţa şi activitatea în spiritul asigurării calității;

2.     să obţină competenţe de a aplica în practică sistemul de management al calității;

3.     să aplice în practică auditul calității.


Disciplina „Bazele ştiinţei mărfurilor” este un curs de bază în procesul didactic al pregătirii specialiştilor cu specializare economică şi domeniul serviciilor publice, cu calificativul disciplină de specialitate (S) în planul cadru al Ministerului Educaţiei. Dat fiind faptul că activitatea economică a agenţilor economici depinde de mărfuri, scopul disciplinei constă în studierea caracteristicilor mărfurilor, particularităţilor comerciale.


Disciplina „Management ” este un curs de bază în procesul didactic al pregătirii specialiştilor cu specializare economică, cu calificativul fundamental (F) în planul cadru al Ministerului Educației. Dat fiind faptul că activitatea economică a ţării noastre este în permanentă evoluţie aceasta impune cerinţe crescânde faţă administrarea şi conducerea eficientă a firmelor în perioada tranziţiei la economia de piaţă.

Cursul "Bazele activitatii de turism" permite intelegerea fundamentala a activitatilor de turism utilizate de catre turoperatori, agentii de turism, specialisti din domeniul turismului. Cursul se adreseaza studentilor de la specialitatile "Turism".

In curs sunt specificate notiunile de baza, esenta procesului, factorii interni si externi de dezvoltare, barierele, politica de stat si perspectivele dezvoltatii. Accent se pune mai mult pe aspecte practice, sociale, economice, legislative privind turismul in Moldova si in lume.

Cursul se concentreaza pe metode vocationale, individuale, studii de caz, aspecte legislative si organizationale. "Bazele activitatii de turism" are in vedere studiul istoric, factorilor si oportunitatilor de dezvoltare, aspecte interne si externe de promovare al turismului.

Principala problema in desfasurarea cursului tine de dezvaluirea principiilor de dezvoltare al turismului ancorat in prestarea serviciilor de transport, cazare, alimentatie publica, obiecte de interes turistic.